Ny ekstern følgeforskning vedr. DrengeAkademiet

  • Af LøkkeFonden

Ny ekstern følgeforskning viser, at flere drenge består folkeskolen og erklæres uddannelsesparate på baggrund af deres deltagelse i DrengeAkademiet.

DrengeAkademiet og mentorordningen har gennem årene været genstand for ekstern følgeforskning af både kvantitativ og kvalitativ art, hvilket har haft stor be­tydning for vores løbende justeringer af konceptet. Den tidlige kvalitative følgeforskning foretaget af DPU peger mod en langtidseffekt for de involverede drenge, når især mentorordningen intensiveres. Dette er gjort gradvist gennem årene, og dette haft positiv langvarig effekt på drengenes faglige, personlige og sociale udvikling jf. ny ekstern føl­geforskning.


TrygFondens Børne­forsk­ningscenters kvantitative effektstudie

TrygFondens Børne­forsk­ningscenter har i samarbejde med Rambøll Management Consulting (Rambøll) ud­ført et kvantitativt effektstudie af DrengeAkademiet i perioden 2015 – 2018. Resultaterne af effektstudiet indikerer, at de ændringer, der er foretaget af DrengeAkademiet siden 2017 har forbedret drengenes ud­bytte af forlø­bet væsentligt.

Blandt deltagerne i 2017-2018 viser resultaterne, at:

  • Ca. 17% flere (beskrevet som 8%-point) bliver erklæret uddannelsesparate i 9. klasse, end det ville have været tilfældet, hvis drengene ikke havde deltaget i DrengeAkademiet og mentorordningen.
  • Ca. 8% flere (beskrevet som 6%-point) består folkeskolens afgangs­prøve, end det ville have været tilfældet, hvis drengene ikke havde deltaget i DrengeAkademiet og mentorordningen.

Rambøll kvalitative studier

Supplerende kvalitative studier gennemført af Rambøll primo 2020 indikerer ligeledes, at DrengeAkade­miet har langvarig positiv betyd­ning for drengene, som var involverede i projektet i 2017 og 2018.

Rambøll fremhæver bl.a. gruppementorordningen som et særligt virksomt element af efterværnsindsatsen, hvor den kontinuerlige kontakt med mentor beskrives som en positiv faktor i forhold til drengenes videre udvikling. Der­udover skriver Rambøll, at DrengeAkademiets undervisere har været afgørende for drengenes tilgang til læring, og fremhæver arbejdet med ’De syv karaktertræk’ som et essentielt udbytte for både drenge og for­ældre.

At blive talt til som en ung mand mere end en irriterende drengerøv, hvor man kan mærke, at man altid er lidt irriterende. Og så var der pludselig nogen, der udtrykte nogle forventninger, og så ham som én, der var på vej mere end én, der var i vejen.”Citat, forælder til dreng fra DrengeAkademiet (Rambølls rapport)


Oxford Researchs kvantitative studie

Endelig peger ny følgeforskning på, at DrengeAkademiet har en langvarig positiv virkning på de deltagende drenges mentale sundhed. Oxford Research har afdækket indsatsens virkning kvantitativt i perioden juli 2019 – marts 2020 og fremhæver, at drengenes selvværd forøges, og at denne virkning er blivende syv måneder efter campens afvikling.


I LøkkeFonden er vi rigtig glade for resultaterne, der bekræfter, at DrengeAkademiet og mentorordningen gør en positiv forskel. En kæmpe TAK til de mange voksne ildsjæle, der gennem tiden har arbejdet med drengene både fagligt, personligt og socialt. Og også en stor tak til de mange fonde, sponsorer og donationer, som tilsammen har sikret, at dette overhovedet har været muligt.


Støt LøkkeFonden

Har du lyst til at støtte LøkkeFondens almennyttige arbejde og drengenes kamp? Her på hjemmesiden kan du give et engangsbeløb eller blive fast månedlig bidragsyder. Alle donationer har betydning, og vi sætter stor pris på hver enkelt krone, vi får doneret.

Sammen kan vi gøre en forskel og bringe drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet.