Ekstern evaluering

LøkkeFondens Challenge er ét af vores signaturprojekter, som finder sted hvert år. Projektet har igennem cykling fokus på den personlige og sociale udvikling hos udfordrede drenge i alderen 16-25 år.

Resultater, opfølgning og evaluering

Hvert år er det lykkes at styrke de deltagende drenge personligt og at hjælpe dem videre i et uddannelses- eller jobforløb. Dette i tæt samarbejde med Adecco Danmark og udvalgte sponsorer.

LøkkeFondens Challenge har gennem årene været genstand for ekstern evaluering af både kvantitativ og kvalitativ art, hvilket har haft be­tyd­ning for vo­res løbende justeringer af konceptet. 

I 2018 indledte LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde med analysefirmaet, LG Insight, med henblik på at følge udviklingen hos de drenge, der gennemførte Challenge i 2018, 2019 og 2020, her­under udviklingen i deres uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

LG Insight har nu afdækket resultater opnået med Challenge i 2018, 2019 og 2020.

LG Insight vurderer, at projektet alle tre år har indfriet målsætningen om at hjælpe udfordrede drenge (16-25 år) med at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling samt at hjælpe de delta­gende drenge videre i uddannelse og/eller job.

Af evalueringsrapporten fra august 2021 fremgår det bl.a., at Challenge-forløbene i 2018, 2019 og 2020 har:

  • Styrket drengenes selvværd og tro på eget potentiale.
  • Styrket drengenes tro på, at fremtiden rummer muligheder og tilbud.
  • Styrket drengenes mentale sundhed, herunder øget deres fysiske og psykiske trivsel, da de generelt oplever et højere energiniveau samt bedre humør i deres hverdag.
  • Givet drengene følelsen af at være en del af et socialt fællesskab.
  • Styrket drengenes kompetencer til at håndtere udfordringer, som de møder i dagligdagen.
  • Øget drengenes evne til hverdagsmestring samt givet dem mere struktur og overskud i hverdagen – både hvad angår søvn, kost, bevægelse og fysik.
  • Øget drengenes selvindsigt samt opmærksomhed på egen adfærd og egne styrker. Det er især ka­rakter­træk som vedholdenhed og selvkontrol, drengene frem­hæver, de har fået styrket.

Evalueringsrapporten belyser også drengenes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Her ses det, at størstedelen af drengene, som deltog i Challenge 2018 og 2019, pr. okt. 2020 var i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.

I rapporten sammenlignes beskæftigelsesgraden for 2019-drengene samt selvforsørgelsesgraden for 2020-drengene med en sammenligninsgruppe. Der er ikke tale om en egentlig kontrolgruppe, da sammensætningen ikke er 100 pct. ens med drengene i Challengegruppen. Sammenligningsgruppen giver i stedet et grundlag for en vurdering af det samlede mønster for unge, som har fællestræk med en stor gruppe af drengene fra Challenge med hensyn til alder og uddannelsestype.

42 pct. af drengene, som gennemførte Challenge i 2019, havde ordinært job/lønindkomst i 3. kvartal 2019. Til sammenligning var der hos den tenderede kontrolgruppe i alt 24 pct., som var i beskæftigelse/havde løntimer i 3. kvartal 2019.

Selvforsørgelsesgraden for drengene der gennemførte Challenge i 2020 var 48 pct. i 3. kvartal 2020. Til sammenligning var dette kun 17 pct. hos sammenligningsgruppen.