Challenge

LøkkeFondens Challenge er ét af vores signaturprojekter, som finder sted hvert år. Projektet har igennem cykling fokus på den personlige og sociale udvikling hos udfordrede drenge i alderen 16-25 år.

Projektets mål

Projektet har til formål at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år til at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling. Samtidig er målet at hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb.
Projektet henvender sig til drenge fra hele Danmark, som har mistet troen på eget værd og potentiale enten i forhold til skole, ungdomsuddannelse, sociale relationer, jobforløb eller fysisk aktivitet.

“Det fede ved cyklingen er, at man bare falder i snak. Det kan være svært i skolen”.

Dreng fra Challenge 2018

Challenge har eksisteret siden 2014 og består i dag af et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn.

Formålet er at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske såvel som men­tale sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.

Drengene, der deltager, er ofte af den opfattelse, at de ikke er i stand til at gennemføre noget. Med Challengeforløbet bliver det modsatte bevist.

Fra forskning ved vi, at fysisk træning har positiv effekt på menneskers mentale sundhed, herunder deres psykosociale og kognitive ressourcer. Vi bruger cykling som værktøj til at styrke drengenes muligheder samt tro på egen formåen.

I 16 uger træner drengene intensivt for at blive klar til at cykle Danmark rundt. Forberedelserne til etapeløbet består af en unik kombination af cykling og mental træning, hvorigennem drengene udvikler fysisk udholdenhed og mental vedholdenhed. Samtidig bliver drengene en del af stærkt socialt og forpligtende fællesskab, som bidrager positivt til deres personlige udvikling og trivsel.

Når drengene har gennemført Challenge-turen, har de bevist for sig selv, at de har et kæmpe potentiale og kan udrette meget mere, end de havde forestillet sig. Og denne oplevelse er vigtig for efterforløbet, hvor fokus er på at hjælpe drengene videre i et uddannelses- eller jobforløb.

Få mere viden om projektet ved at læse evalueringen fra 2019 samt om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Før Challenge var jeg lidt ligeglad med mit liv. Jeg havde ingen drømme og brugte det meste af tiden på computer” 

Dreng fra Challenge 2018

Erhvervssponsor på Challenge?

Som sponsor på Challenge har du mulighed for at komme helt tæt på. Se vores onepager her eller…


Resultater, opfølgning og evaluering

Hvert år er det lykkes at styrke de deltagende drenge personligt og at hjælpe dem videre i et uddannelses- eller jobforløb. Dette i tæt samarbejde med Adecco Danmark og udvalgte sponsorer.

I 2018 indledte LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde med analysefirmaet, LG Insight, med det formål at følge udviklingen hos de drenge, der deltog/deltager i LøkkeFondens Challenge i årene 2018, 2019 og 2020. 

Indtil nu har LG Insight afdækket resultater opnået i 2018 og 2019, og resultaterne af indsatsen beskrives i nedenstående evalueringsnotat, der udgør andel del af den samlede treårige evaluering af indsatsen.

LG Insight vurderer samlet set, at Challenge-projektet har indfriet sine to målsætninger om at hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en mere struktureret hverdag og en sundere livsstil gennem cykling samt at hjælpe de deltagende drenge videre i uddannelse eller job.
 
I evalueringsnotatet fremgår det bl.a., at Challenge-forløbet 2019 har:

  • Hjulpet drengene til at overvinde egne fysiske og psykiske grænser.
  • Styrket deres selvværd, selvtillid og tro på, at fremtiden rummer muligheder og tilbud.
  • Styrket deres mentale sundhed, herunder øget deres fysiske og psykiske trivsel.
  • Givet dem følelsen af at være en del af et fællesskab.
  • Styrket deres kompetencer til at håndtere udfordringer og konflikter.
  • Øget deres evne til hverdagsmestring samt givet dem mere struktur og overskud i hverdagen – både ift. søvn, kost og fysik.
  • Øget deres selvindsigt, herunder deres opmærksomhed på egen adfærd og egne styrker – både på cyklen og i skolen. Det er især karaktertræk som vedholdenhed og selvkontrol, som drengene fremhæver, at de har fået styrket gennem forløbet.

Evalueringsnotatet belyser også drengenes uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Her ses det, at størstedelen af drengene, som deltog i Challenge 2018 og 2019, pr. okt. 2019 var i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.

I notatet sammenlignes beskæftigelsesstatussen for 2019-drengene med en tenderet kontrolgruppe. Her ser vi, at væsentligt flere af drengene fra Challenge 2019 er aktive på arbejdsmarkedet end drengene i kontrolgruppen.

Endeligt fremhæver LG Insight, at der i en etårig periode er sket en positiv udvikling/stigning i beskæftigelsen for drengene, som deltog i Challenge-forløbet i 2018.


Jeg blev en del af projektet, fordi jeg gerne vil vise mine forældre, at jeg kan klare det. Challenge er min mulighed for en ny start” Dreng fra Challenge 2018