FN’s verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at forandre verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning, hvor ingen lades i stikken.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling udgør en omfattende og ambitiøs dagsorden med potentiale til at transformere verden i en mere bæredygtig og retfærdig retning. Disse mål forpligter alle verdens medlemslande, inklusiv Danmark, til at arbejde hen imod målsætninger inden for områder som sundhed, trivsel og kvalitetsuddannelser.

I LøkkeFonden tilslutter vi os verdensmålene og integrerer dem på flere niveauer i vores indsatser. Verdensmålene fungerer som inspirationskilde og et pejlemærke for, hvordan vi aktivt kan bidrage til en positiv udvikling til gavn for alle i Danmark. 

Her er fire konkrete eksempler på, hvordan FN’s verdens mål indgår i LøkkeFondens almennyttige arbejde.


Mål nr. 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Al forskning viser, at mental sundhed har en direkte indflyelse på læring og chancen for at gennemføre en uddannelse. Hos LøkkeFonden ser vi mental sundhed som mere end blot fraværet af psykiske problemer. Det handler om trivsel, glæder, tilfredshed med livet og evnen til at trives i hverdagen og deltage i positive sociale fællesskaber.

Vores mål er at forbredre livskvaliteten for unge med faglige, personlige og/eller sociale udfordringer ved at fremme deres mentale sundhed gennem fællesskaber. Alle vores aktiviteter foregår inden for stærke, sociale og forpligtende fællesskaber, hvor følelsen af tilhørsforhold og at være en del af noget større er central. 

Vi evaluerer aktivt på vores indflydelse i de unges sundhed og trivsel. Eksternt har vi bl.a. samarbejdet med Oxford Research for at måle effekten af DrengeAkademiet på de deltagende drenges udvikling inden for selvværd, trivsel og handlekompetence. Desuden indledte vi i 2022 et samarbejde med analysefirmaet, Impactly, som fik til opgave at kvantificere de budgetøkonomiske effekter, som DrengeAkademiet skaber for målgruppen. Den foreløbige SROI-analyse viser, at DrengeAkademiet forventes at spare samfundet for 7,6 mio. kr. årligt. Vi arbejder pt. på også at inkludere de socioøkonomiske data.

Vores projekter inkluderer betydelig fysisk aktivitet og sund kost, som er essentielle byggesten for et sundt liv i velvære. Dette ses tydeligt i LøkkeFondens Challenge, hvor cykling er i centrum. Her træner drengene op til at cykle 500 km. på fem dage og modtager samtidig vejledning i kost og ernæring for at fremme en sundere livsstil.


Mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

I LøkkeFonden arbejder vi målrettet for at sikre unge lige adgang til alle uddannelsesniveauer.

Siden 2012 har vi afprøvet en lang række forskningsbaserede metoder i praksis med henblik på at genere ny brugbar viden, som kan inspirere bredt på uddannelsesområdet. Langt de fleste af de forskningsforankrede metoder, som vi bl.a. anvender på DrengeAkademiet, kan tilpasses lokalt og således bi­drage med nye måder at gribe læringsmæssige problematikker an på i praksis.

Vi formidler vores viden bredt til fagmiljøer, der arbejder med udfordrede unge, herunder kom­muner og uddannelsesinstitutioner. Gennem kompetenceudviklingsforløb og workshops i forskellige regi forkuserer vi på initiativer, der styrker karaktérdannelse, growth mindset, rela­tionskompetencer, synlig læring og klasserumsledelse. På denne måde tilbyder vi et teoretisk og praktisk kompetenceløft til gavn for unges udvikling og læring.


Mål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Unge uden en uddannelse eller et job udgør en betydelig samfundsudfordring i mange vestlige lande. Disse unge lader sig kun vanskeligt integrere på arbejdsmarkedet, hvilket påvirker deres livskvalitet og indkomst negativt. Det har konsekvenser for både det enkelte individ og samfundsøkonomien.

I LøkkeFonden forkuserer på vi at hjælpe flere unge mellem 15-24 år ind i uddannelse, beskæftigelse, praktik eller kompetenceløft. Vi stræber efter at hjælpe dem med at blive velfungerende, sociale individer og styrke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse og deltage på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre.

Et gennemgående mål med vores projekter er at reducere andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, væsentligt. For at sikre en forbindelse til erhvervslivet i DrengeAkademiets gruppementorforløb, samarbejder vi bl.a. med FLAIR, der hjælper med fritidsjobsindsatser og virksomhedsbesøg. Vi involverer også lokalsamfundet i Challenge for at fremme social inklusion og støtte drenge i deres uddannelses- eller jobforløb. Endeligt samarbejder vi også med kommunale ungeaktører (UU-vejledere og beskæftigelsesrådgivere), undervisere og vejledere fra uddannelsesinstitutioner, FGU samt behandlingssteder. 

Udover individuel gevinst er der samfundsgevinster ved at motiere udfordrede unge til videre uddannelse og beskæftigelse. Det inkluderer bla. at reducere antallet af ydelsesmodtagere samt imødegå rekrutteringsudfordringer og den stigende mangel på faglært arbejdskraft. Vores arbejde sigter mod at styrke udfordrede unges forudsætninger for blive ydende og nydende samfundsborgere, så de kan bidrage aktivt til samfundets økonomiske vækst.


Mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

Delmål 17.17:Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Vi anser samarbejde mellem den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet som afgørende for at løse konkrete udfordringer I samfundet. Derfor fokuserer vi dagligt på at etablere og vedligeholde partnerskaber med andre aktører, så vi sammen kan yde en målrettet indsats for udfordrede unge.

Vi har etableret flere samarbejder med skoler og kommuner landet over, der alle ønsker at udvikle og implementere innovative læringsforløb til fordel for både børn og unge. Læs mere om vores udbredelsesprojekter her.