Filosofien bag

"Ingen kan alt - alle kan noget"


LøkkeFonden gennemfører løbende projekter, som styrker unges trivsel, motivation, lærelyst, faglighed og personlighed.

Fondens formål er primært at hjælpe drenge på kanten tilbage i fællesskabet, men de seneste år er vi glade for at have eksekveret projekter, der også har inkluderet og hjulpet piger.

Projekterne, som vi gennemfører, er forskellige, men de tager alle udgangspunkt i den samme filosofi. Det betyder, at den pædagogiske tilgang og metodiske værktøjskasse, som vi anvender, er gennemgående for alle vores projekter.


Positiv psykologi

Vores personlige og sociale spor er blevet til med inspiration fra den positive psykologi, der dækker over et større forskningsområde inden for psykologien.

Positiv psykologi er videnskaben om, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Trivsel handler her ikke kun om at have det godt, men også om at gøre det godt og om at kunne realisere sine potentialer. Trivsel er med andre ord et paraplybegreb, som både rummer det rare, det engagerede og det meningsfulde liv.

Positiv psykologi bliver pædagogisk relevant, fordi feltet fortæller os noget om, hvad der skal til for at fungere godt, og dermed også hvad der skal til for at lære effektivt. Positiv psykologi kan derfor anvendes til at fremme læring og præstationer i både skole, uddannel­se og arbejdsliv.

I vores mange projekter oversættes positiv psykologi til styrkebaseret pædagogik. Grundtanken er, at alle mennesker har iboende ressourcer og potentialer. Det handler derfor om at hjælpe den enkelte med at fokusere på egne personlige styrker og at skabe rammer for, at styrkerne kan bringes i spil.

Det er ambitionen med alle vores projekter.


Karaktertræk som fundament for læring

LøkkeFonden ser faglig og personlig læring som hinandens forudsætninger, og vi arbejder derfor med et integreret fokus på begge dele.

Til denne unikke kombination af faglig og personlig læring har vi besøgt, og ladet os inspirere af, de amerikanske KIPP Charter Schools, der med dokumenteret stor succes har formået at bryde den negative sociale arv og skabe mønsterbrydere i særligt belastede områder i USA.

KIPP-skolerne har sammen med Martin Seligman, Chris Petersen og Angela Duckworth, der er førende forskere inden for positiv psykologi, udpeget 7 personlige karaktertræk som har stor betydning for menneskers trivsel og evne til at lære.

De syv karaktertræk er:
  • Selvkontrol – at have selvdisciplin og at kunne kontrollere sine følelser og reaktioner.
  • Engagement – at lade sig begejstre og involvere i læring.
  • Vedholdenhed – at blive ved når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast.
  • Social intelligens – at aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver.
  • Taknemmelighed – at værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger.
  • Optimisme – at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning.
  • Nysgerrighed – at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden.
Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Karaktertrækkene er vigtige menneskelige kvaliteter, der gør den enkelte til den bedste udgave af sig selv. Der er ikke tale om medfødte talenter, evner eller færdigheder, men om styrker, der kan læres, trænes og udvikles gennem hele livet.

De 7 specifikke karaktertræk er fællesnævneren for vores mange projekter. De har bidraget til at systematisere vores arbejde med at udvikle elevers personlige og sociale kompetencer, og karaktertrækkene er derfor en vigtig del af vores metodiske værktøjskasse.


Udvikling og effektivisering

Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende til, hvad der fungerer for vores målgruppe og effektiviserer løbende vores metoder og strategier på baggrund af de erfaringer, vi gør os i praksis.

Dette gør, at vi betragter os selv som et læringslaboratorium i konstant udvikling.

Kombinationen af nyere pædagogisk forskning samt vores egne praksiserfaringer danner tilsammen et solidt fundament for, hvorfor vi gør, som vi gør, i alle vores projekter og indsatser.