Filosofien bag

Ingen kan alt - alle kan noget

LøkkeFondens projekter

LøkkeFonden gennemfører løbende projekter, som styrker unges trivsel, motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. Projekterne er forskellige, men de tager alle udgangspunkt i den samme filosofi. Det betyder, at vores pædagogiske og didaktiske tilgang er ens uanset, hvilket projekt vi sætter i søen, og den metodiske værktøjskasse, som vi anvender, er ligeledes gennemgående i alle vores projekter.


Positiv psykologi

Vores personlige og sociale spor er blevet til med inspiration fra den positive psykologi, der dækker over et større forskningsområde inden for psykologien.

Positiv psykologi er videnskaben om, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Trivsel handler her ikke kun om at have det godt, men også om at gøre det godt og om at kunne realisere sine potentialer. Trivsel er med andre ord et paraplybegreb, som både rummer det rare, det engagerede og det meningsfulde liv.

Positiv psykologi bliver pædagogisk relevant, fordi feltet fortæller os, hvad der skal til for at fungere godt, og dermed også hvad der skal til for at lære effektivt. Positiv psykologi kan derfor anvendes til at fremme læring og præstationer i både skole, uddannel­se og arbejdsliv.

I vores projekter oversættes positiv psykologi til styrkebaseret pædagogik. Uanset baggrunden for de unges udfordringer er grundtanken, at de alle har iboende ressourcer og potentialer. Vores kerneopgave er at hjælpe den enkelte med at få øje på egne personlige styrker og at skabe gode rammer for, at den unge kan bringe styrkerne i spil.


Karaktertræk som fundament for læring

LøkkeFonden ser faglig og personlig læring som hinandens forudsætninger, og vi arbejder derfor med fokus på begge dele.

In­spirationen har vi fundet i de ameri­kanske KIPP Charter Schools, der med stor suc­ces har for­mået at bryde den ne­gative sociale arv og skabe mønsterbry­dere i særligt belastede områder i USA.

KIPP-skolerne har sammen med Martin Seligman, Chris Petersen og Angela Duckworth – der er førende forskere inden for positiv psykologi – udpeget syv personlige karaktertræk, der har stor betydning for menneskers trivsel og evne til at lære.

De syv karaktertræk er:
  • Selvkontrol – at have selvdisciplin og at kunne kontrollere sine følelser og reaktioner.
  • Engagement – at lade sig begejstre og involvere i læring.
  • Vedholdenhed – at blive ved når noget er svært og at komme videre, når man sidder fast.
  • Social intelligens – at aflæse og navigere i andre menneskers følelser og motiver.
  • Taknemmelighed – at værdsætte oplevelser, erfaringer og andres handlinger.
  • Optimisme – at forvente det bedste i enhver situation og arbejde inden for den forventning.
  • Nysgerrighed – at være sulten efter at opleve og forstå stadig mere af verden.
Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Karaktertrækkene er vigtige menneskelige kvaliteter. Det er ikke medfødte talenter, men styrker, der kan læres, trænes og udvikles gennem hele livet. Vi har alle karaktertræk i os – uanset køn, kultur, religion, sprog osv. Nogle af karaktertrækkene er bare mere fremtrædende hos os end andre.

De 7 specifikke karaktertræk er fællesnævneren for LøkkeFondens mange projekter. De har bidraget til at systematisere vores arbejde med at udvikle unges faglige, personlige og sociale kompetencer, og karaktertrækkene er således en vigtig del af vores metodiske værktøjskasse.


Læringslaboratorium

LøkkeFondens projekter kan betragtes som læringslaboratorier i konstant udvikling.

Vi forholder os altid nysgerrigt og undersøgende til, hvad der fungerer for vores målgruppe og finjusterer løbende vores metoder og strategier på baggrund af de erfaringer, vi gør os i praksis. Samtidig er ekstern følgeforskning med til at give os vigtige indsigter, som vi også finjusterer vores indsatser på baggrund af.

Kombinationen af nyere pædagogisk forskning og vores egne praksiserfaringer danner tilsammen et solidt fundament for, hvorfor vi handler, som vi gør, i alle vores projekter.