LifeSkills

LifeSkills hjælper ikke-uddannelsesparate unge i 10. klasse videre i uddannelse og job


Formål og målgruppe

LifeSkills er en tværgående erhvervsintegreret indsats for unge i kommunale 10. klasses tilbud, som ikke er blevet vurderet uddannelsesparate i 9. klasse, og som ønsker faglig og personlig kvalificering samt afklaring i forhold til uddannelse og job.

Projektet blev til i 2017 og afsluttet i januar 2022.

Formålet har været, at:

  • Få flere unge til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.
  • Skabe en større sammenhæng mellem de unge og erhvervslivet.
  • Generere ny viden om, hvordan der kan skabes meningsfulde indsatser for unge på kanten gennem tæt samarbejde med den unges familie, det lokale erhvervsliv, UU-vejledere og andre relevante aktører.

LifeSkills består af et læringskoncept og en mentorordning, som begge har været udviklet til formålet. Udover selve skoleforløbet har der på hver skole været tilknyttet en ressourceperson samt en række erhvervsmentorer fra det lokale erhvervsliv.

Projektet blev til i et samarbejde mellem LøkkeFonden, NEXT Uddannelser København og Høje-Taastrup Kommune med økonomisk støtte fra Industriens Fond. Henover en 4-årig periode blev LifeSkills trinvist implementeret i Høje-Taastrup Kommune, Frederiksberg kommune og Gentofte kommune, hvorefter projektet blev afsluttet i januar 2022.


Læringskonceptet

I projektetableringen havde vi i høj grad af fokus på indsatstyper, der i national og international forskning viser sig positive i forhold til at få unge i aldersgruppen 16-25 år videre i ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Uanset om de unge skulle træne deres faglige, sociale eller personlige kompetencer, er de blevet mødt med metoder og værktøjer, der på sigt skulle gøre dem i stand til at lykkes på egen hånd: De skulle lære at lære.

Læringskonceptet er forskningsforankret og bygger bl.a. på de læringsmetoder og gode erfaringer, der er gjort i forbindelse med DrengeAkademiet, hvor stærke relationer, synlig læring og karaktertræk er omdrejningspunkt.

Få mere viden om læringskonceptet ved at læse om DrengeAkademiet og om filosofien bag LøkkeFondens projekter.


Erhvervsmentorordning

Erhvervsmentorordningen havde til formål at bygge bro mellem de unges ståsted og erhvervslivet. Denne del af projektet involverede flere lokale ledere og mellemledere, som med deres praktiske såvel som teoretiske erfaring agerede rollemodeller for en eller flere af de unge. Mentorerne bød ind med målrettet mentorstøtte minimum 2 gange om måneden i mindst 1 ½ år.

Kombinationen af læringskoncept og erhvervsmentorordning skulle sikre de unge adgang til støtte og hjælp både inden- og uden for skolesystemets rammer, så deres forudsætninger for at påbegynde samt gennemføre en ungdomsuddannelse blev styrket. Derudover var målet med mentorrelationen at skabe en større tilknytning til det lokale erhvervsliv blandt de unge – i form af et fritidsjob og på sigt en læreplads.


Projektforløb

Udviklingsarbejdet for LifeSkills blev igangsat i 2017. Projektet forløb over en 4-årig periode, hvor vi trinvist udrullede indsatsen til flere kommuner.

I skoleåret 2019/2020 pilottestede vi indsatsen i LINIE 10, der er et 10. klasses tilbud i Høje-Taastrup Kommune. I skoleåret 2020/2021 involverede vi yderligere to skoler i indsatsen; Gentofte Ungdomsskole i Gentofte Kommune samt Tre Falke Skolen i Frederiksberg Kommune.

Se filmen nedenfor og hør Andreas fortælle om sit udbytte af skoleåret 2019/2020 med LifeSkills og en erhvervsmentor på sidelinjen:


Resultater og evaluering

Projektet er blevet fulgt af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), som har dokumenteret og evalueret indsatsen både kvalitativt og kvalitativt. 

Med projekt LifeSkills er der kommet flere redskaber i værktøjskassen, når det gælder om at hjælpe ikke-uddannelsesparate unge i landets 10. klasser til at se mulighederne inden for erhvervsuddannelserne. 

I LøkkeFonden har vi arbejdet målrettet i årevis på at hjælpe unge med behov for personlig og faglig opkvalificering. Med LifeSkills-projektet er vi kommet endnu tættere på, hvordan vi kan hjælpe unge videre henimod erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser. 

Mere end 100 elever har arbejdet på tre forskellige skoler med projektet i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021.

Coronapandemien har i projektperioden medført begrænsninger i forhold til brobygningsaktiviteter med praktikophold, besøg på arbejdspladser m.m. Alligevel ser vi flere virkningsfulde elementer i projektet, som med fordel kan implementeres på skolerne.

Projektet har formået at gøre LifeSkills-eleverne uddannelsesparate i langt højere grad end elever fra øvrige 10. klasser: 

  • 35 % af LifeSkills-eleverne var ved 10. klasses skolestart uddannelsesparate.
  • 76 % af LifeSkills-eleverne var ved udgangen af 10. klasse uddannelsesparate.

For øvrige elever i 10. klasse på de samme skoler var tallene: 

  • 58 % af eleverne var uddannelsesparate ved 10. klasses skolestart.
  • 65 % af eleverne var uddannelsesparate ved udgangen af 10. klasse.

Flere af læringselementerne har haft positiv betydning i arbejdet med elevernes trivsel og personlige kompetencer, og projektet har desuden medvirket positivt til LifeSkills-elevernes overvejelser omkring uddannelse og job. 

De deltagende skoler har alle set stor værdi i projektet og har valgt at implementere flere af elementerne fra LifeSkills fast i deres undervisning efter projektforløbets ophør.


”Vi kan snakke om vores holdninger til hinanden (i LifeSkills-undervisningen). Hvordan vi er som personer, og hvad vi kan gøre bedre for hinanden. Også uden for skolen. Hvordan vi kan være bedre mod andre mennesker. Også i selve skolen. Hvordan vi kan snakke godt med lærerne. Følge med i timerne. Så det er jeg rigtig glad for”. (Elev, skoleåret 2020/21)

”[Eleverne] var jo helt høje på de samtaler også (med erhvervsmentorer), for eleverne er jo nogle, der bare gerne vil snakke. Endelig er der nogle, der har lyst til at gå i dialog med dem og høre på dem og give sig tid til dem (…)”. (Ressourceperson, skoleår 2020/21)