LøkkeFonden skaber kæmpe fremgang for fagligt udfordrede drenge

  • Af LøkkeFonden

100 skoleudfordrede drenge valgte at bruge de første 14 dage af deres sommerferie
2017 på LøkkeFondens DrengeAkademi. Det gav dem et fagligt løft i stavning, læsning og
matematiske færdigheder på mellem 1,9 og 3,6 læringsår.

Det viser en helt ny forskningsrapport, som har set nærmere på læringseffekten af LøkkeFondens DrengeAkademi, som hvert år inviterer 100 fagligt udfordrede drenge til at bruge 14 dage af deres sommerferie på at dygtiggøre sig. Det intensive læringsforløb bygger på nyeste viden indenfor positiv psykologi, synlig læring samt fysisk energistyring.

Forskningsrapporten er lavet af metodeforsker Alexander Forbes McClellan.

“Der er markant fremgang i alle tre fag; stavning, læsning og matematiske færdigheder. Fremgangen omregnet til læringsår svarer til 1,9 år i stavning og 3,6 år i læringsår i matematiske færdigheder og læsning,” lyder det blandt andet i rapportens konklusioner.

Alexander Forbes McClellan slår samtidig fast, at tendensen har været den samme, siden LøkkeFonden i 2013 påbegyndte en systematisk kortlægning af DrengeAkademiets læringseffekt.

“Det er værd at bemærke, at der synes at være et mønster i resultaterne fra DrengeAkademierne 2013-2017. Det centrale mål for DrengeAkademiets succes er, at eleverne opnår faglig fremgang og personlig robusthed gennem forløbet. Konklusionen er, at der umiddelbart er tale om en markant fremgang på alle tre fagområder,” siger Alexander Forbes McClellan.

Samtidig med, at de deltagende drenges boglige færdigheder skal øges, arbejdes der på DrengeAkademiet også målrettet med at forbedre deltagerne i forhold til syv generelle karaktertræk;
selvkontrol, engagement, vedholdenhed, optimisme, nysgerrighed, taknemmelighed og social intelligens. Også her viser forskningsrapporten, at der er betydelige fremskridt at spore hos drengene.

“Samlet set er det konklusionen, at DrengeAkademiet 2017 på linje med de tidligere år har leveret væsentlige positive fremgange i forhold til det faglige niveau i både læsning og stavning såvel som i matematiske færdigheder. Samtidig har drengene oplevet positive fremgange i forhold til de syv overordnede karaktertræk, som DrengeAkademiet arbejder med. Da dette er det sjette akademi i rækken med konsistent gode resultater, er det en rimelig konklusion, at der på DrengeAkademiet synes at være tale om en særdeles effektfuld indsats,” skriver Alexander Forbes McClellan i sin konklusion.

Trine Bek Gold, der er faglig leder på DrengeAkademiet, glæder sig over endnu et år med positive resultater.

“Det er vigtigt for LøkkeFonden at få uvildige forskeres vurdering, så vi på den måde kan skabe de optimale muligheder for drengenes faglige og personlige udvikling. DrengeAkademiet giver dem nogle grundlæggende vigtige redskaber, som skal danne afsæt for deres videre indsats.” siger Trine Bek Gold.

De 14 dages intensive læring er et afsæt for drengenes videre udvikling det lange seje træk starter for alvor, når de kommer hjem. For at understøtte dette, har LøkkeFonden etableret et ambitiøst og nytænkt opfølgningsforløb i samarbejde med Adecco, hvor drengene mødes i ét af de 7 mentorcentre fordelt på lokationer i hele landet med det formål, at forankre deres nye gode vaner på både det faglige, personlige og sociale plan.

Mentorcentrene drives af centerledere med indgående kendskab til DrengeAkademiets pædagogiske principper samt frivillige rollemodeller og lokale ildsjæle fra Adecco og erhvervslivet. De erfarne voksne skal overordnet inspirere drengene med nye perspektiver på uddannelse og job, der gør dem nysgerrige på de forskellige muligheder, fremtiden tilbyder.

Om LøkkeFonden

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen, og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv.
Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden gør sit til, at der skabes synlighed omkring drengeproblemet samtidig med at den valide viden, som projekterne generer udbredes med generelt sigte. Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt.

LøkkeFonden blev stiftet af Lars Løkke Rasmussen i 2012. Fonden er uafhængig og almennyttig.

Læs hele forskningsrapporten her: https://www.loekkefonden.dk/materiale

Kontaktinformation

Direktør, Frederik Meyer
fm@loekkefonden.dk
Mobil: 21216500
www.loekkefonden.dk